BOŞANMA DAVALARI - Velayet Davaları


Velayet, küçüklerin ve bazen de kısıtlı ergin çocukların gerek kendilerine, gerek mallarına özen gösterme ve onları temsil etme konusunda kanunun, ana ve babaya yüklediği yükümlülükleri ile bu yükümlülüklerin iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere onlara tanıdığı hakların tümüdür. Velayet hakkı sadece ve sadece Birbiriyle evli olan ana ve babaya tanınmıştır. Aynı şekilde evlat edinenin de evlatlık üzerinde velayet hakkı vardır ki, evlat edinenin de evlatlığın bir tür ana ve babası olarak kabul etmek pekte yanlış olmaz. Örneğin yaşça büyük kardeşler veya büyük ana ve babalar gibi çocuğun ne kadar yakın dereceli kan hımsı olursa olsun velayet hakları yoktur.


Ana ve baba birbirleriyle evli iseler, onların velayet hakkı çocuğun dünyaya geldiği anda doğrudan doruya kanundan doğmaktadır. Eğerki velayet hakkı evlilik devam ederken veya sona ermesini izleyen üçyüz gün içinde doğan çocuklar üzerinde doğumla birlikte kazanılmış olur. Ana ve baba birbirleriyle evli değillerse, çocuğun velayeti doğumla birlikte anaya aittir.


Ana ve babadan biri ölür veya gaipliğine hükmedilir yahutta velayet hakkını kullanamayacak duruma düşerse, örneğin kısıtlanırsa, velayet hakkı tek başına diğerine aittir. Aynı şekilde çocuk boşanma kararında taraflardan hangisine bırakılmışsa sadece o taraf tek başına velayet hakkına sahip olur, diğerinin velayet hakkı sona erer.


Ana ve baba, velayeti yürütme hakkında sahip oldukları sürece ve velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler. O halde ana ve baba çocuğu temsil etme, onun namına hareket etme yetkisine sahiptirler. Hatta bu sıfatla hareket ederlerken, kural olarak hakimin iznini almaları da gerekemez.


Genelde çocukların velayeti ilgili hüküm boşanma davası sürecinde verilir. Mahkeme geçici olarak dava süresince küçüğüm velayetini anne yada babaya verebilir. Boşanma davası sonucunda mahkeme nihai olarak küçüğün velayetinin kimde kalacağına karar verir. Boşanma sürece bittikten sonra meydan gelen değişiklikler nedeni ile velayet davası açılabilir. Mahkeme velayettin değişiminde küçüğün yararının büyük ve gerekli olduğunu düşünürse velayeti diğer eşe verebilir. Ama yaşı küçük olan çocukların velayeti genelde eğer isterse anneye verilir. Bu davalarda görev Aile Mahkemesinindir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı bölgelerde Asliye hukuk Mahkemesi görevlidir. Yetkili Mahkeme ise küçüğün bulunduğu yer mahkemesidir.